Användar- och donationsvillkoren / user- and donationterms

Allmänt

Assyriska Mediainstitutet (AMI) och dess Tv-kanal Assyria TV är likt i stort sätt all annan seriös

verksamhet beroende av finansering och ekonomiskt stöd för att fungera. AMI´s syfte är att driva

Assyria TV, en assyrisk TV-kanal för assyrier värden över. För varje bidrag, litet som stort, ökar

Assyria-TV´s möjligheter till att produsera och visa kvalitativa program och underhållning till dess

tittare.

Vi vill upplysa dig att donationer till oss inte kan ges bundna till några villkor, eller specificeras till

en del av AMI och dess tjänster samt produkter om inte båda parter kommit överens om någonting

annat innan din betalning. AMI kan inte lova att uttalade satsningar vid tiden av din donation

verkligen blir av i slutändan.

I händelsen av att Assyriska Mediainstitutet upplöses, kommer AMI´s samtliga tillgångar efter

skulder fördelas lika mellan Assyriska riksförbundet i Sverige, Assyriska kvinnoförbundet i Sverige och

Assyriska ungdomsförbundet i Sverige.

Tack för att du stödjer Assyria TV. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta

oss via telefon eller mejl.

 

Öppet köp och ånger rätt

Donationer och gåvor faller inte under Distans- och hemförsäljningslagen, där av förekommer det

inte heller någon öppet köp eller ångerrätt till din Gåva. Gåvor faller istället under gåvolagen, under

denna lag är en penninggåva fullbordad när pengarna kommit i gåvotagarens besittning. I detta fall

när den har blivit mottagen av banken för gåvotagarens räkning.

 

Leverans

När du donerar till AMI förekommer det inte någon leverans av en vara eller tjänst från AMI i gengäld

som ersättning för din gåva. Av den anledningen, när du väl har donerat ditt bidrag via vår hemsida,

så når betalningen vår bank omgående och din vilja/ handling att ge en gåva till AMI har därmed

levererats omgående.

 

Ålder

För att donera till Assyriska Mediainstitutet via nätet måste du vara minst 18 år. Är du minderårig

måste du ha din målsmans tillstånd för att donera till oss.

 

Tillåtna kort vid betalning

Tillåtna kort vid donation är VISA, Mastercard, Visa Electron, Maestro.

Vi stödjer kredit- och kontokort från de flesta länder, men inte alla. För att verkligen vara säker om

ditt lands kredit- och kontokort kommer fungera var god och kontakta oss via mejl eller telefon.

 

Betalning via din bank

Du kan alltid göra en betalning till oss via ditt bankontor eller internetbank från de flesta länder i

världen.
Bankkontonummer: 5304-10 480 86

Bankgiro: 808-2844

IBAN: SE81 5000 0000 0530 4104 8086

Bic code: ESSESESS

Besöksadressen till vårt bankkontor är:

SEB

Frölunda torg

405 04 Göteborg

 

Kortbetalning

Vi vill att du ska känna dig trygg och säker när du donerar till oss, därför använder vi oss av betrodda

och licenserade företag vid betalning på vår hemsida.

Vi använder betalväxeln Epay som är certifierade enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security

Standard). Överföringen av pengarna sker med SSL-kryptering. Det innebär att all överföring sker

tryggt utan att obehöriga kan komma åt någon information. Inga konto- eller kortuppgifter passeras

eller lagras hos Assyriska Mediainstitutet och dess servrar.

 

3D Secure (Verified by Visa och Mastercard SecureCode)

Vi stödjer 3D Secure som är en global säkerhetsstandard som är framtagen av VISA och Mastercard

för betalningar över internet. Med 3D Secure så skyddar du dig ytterligare från att någon obehörig

använder dina kortuppgifter för att utföra betalningar på nätet. Vissa kredit- och kontokort är

automatiskt kopplade till 3D Secure, i dessa fall krävs att du har din 3D Secure-kode vid betalning via

internet. Kontakta din bank för att aktivera 3D Secure på dina kort.

 

Avgifter

Assyriska Mediainstitutet har som mål att betala alla kort och bankavgifter som är kopplade till din

donation. Trots detta kan det i vissa fall, beroende av ditt kredit- och kontokort samt bank, tillkomma

mindre avgifter som du får stå för i och med din donation till oss.

 

Månadsvisa betalningar

Medgivande om uttag

I och med att du godkänner dessa donationsvillkor medger du att uttag får göras från angivet konto/

kreditkort på begäran av Assyriska Mediainstitutet för överföring av dem. Den första gåvan dras

i och med första månadsbetalningen du gör på vår hemsida. Efterföljande dragningar, sker var 30:e dag från första månadsbetalningen. Du medger att betalningen får belasta ditt konto/

kreditkort.

 

Om pengarna saknas på kontot/kortet

Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot/kreditkortet den dag dragingen ska ske så är du medveten om att

gåvan till AMI uteblir.

 

Stopp av medgivande

Du kan stoppa medgivandet genom att kontakta Assyriska Mediainstitutet skriftlige via Brev eller

e-mail. Detta måste göras minst två (2) veckor före nästa planerade dragning.

Alternativt så kan du, beroende på vilken bank du har, ha möjligheten att stoppa medgivandet/

utbetalningarna via din internetbank eller bankontor.

 

Giltighetstid

Medgivandet gäller tills vidare och upphör senast två (2) veckor efter det att du återkallat det.

Medgivandet upphör även om du spärrar ditt kort eller om giltighetsdatum har passerats på kortet.

 

Personuppgifter

Assyriska Mediainstitutet behandlar kunduppgifter för att tillhandahålla en del av dess tjänster och

ge information om dessa, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt

för marknadsföring. För att uppgifterna ska vara aktuella, såsom namn och adressuppgifter, får

Assyriska Mediainstitutet uppdatera uppgifterna från andra register.

I samband med din donation så godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår

verksamhet. Du godkänner även att Assyriska Mediainstitutet ,får dela dina uppgifter med tredje

part samt att tredje part får spara dina uppgifter, i de fall det är nödvändigt för att tillhandahålla dig

Assyriska Mediainstitutet´s tjänster och produkter.

 

Ansvar vid skada

Assyriska Mediainstitutet med dess tjänster ansvarar inte för skada som uppkomer på grund av

innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Assyriska Mediainstitutets

tjänster, inte heller ansvarar Assyriska Mediainstitutet för skada orsakade av datavirus eller

motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för kundens eventuella

ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

 

Villkoren

Assyriska Mediainstitutet har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa användarvillkor utan att i

förväg meddela eller inhämta godkännande från användaren och/eller kontohavaren.

—————————————————————————————————————————————————————–

Terms and conditions

 

 

General

The Assyrian Media Institute (AMI ) and its TV Channel Assyria TV is like virtually all other serious business dependent on financing and financial assistance to operate. AMI ’s objective is to manage Assyria TV, an Assyrian TV channel for Assyrians all over the world. Each contribution , small or large , increases Assyria TV ’s ability to produce and air quality programs and entertainment to its viewers.

 

We would like to inform you that donations to us can not be subject to any conditions, or be specific to a certain part of AMI and its services and products unless both parties have agreed on this before your payment. AMI can not promise that agreed upon actions at the time of your donation actually take place in the end.

 

In the event of the Assyrian Media Institute being dissolved , the AMI ’s assets, after all liabilities are paid, will be allocated equally between the Assyrian Federation of Sweden, Assyrian Womens Federation of Sweden and Assyrian Youth Federation of Sweden.

 

Thank you for supporting Assyria TV. If you have questions or comments please feel free to contact us via phone or email.

 

Right of withdrawal

Donations and gifts do not fall under the Swedish Distance and Doorstep Sales Act  (Distans och hemförsäljningslagen), that is why there is no open purchase or withdrawal right to your gift. Gifts fall instead under the Swedish act of gifts (gåvolagen), under this act, a monetary gift is consumed when the money is in the possession of the recipient, that is when the money has entered the bank account of AMI.

 

Delivery

When you donate to AMI , there are not any supply of a product or service from AMI in return as compensation for your gift. For that reason, once you have donated your contribution through our website, payment reaches our bank immediately and your act of giving a gift to the AMI has thus been completed immediately.

 

Age

To donate to the Assyrian Media Institute through the Internet , you must be at least 18 years old. If you are a minor, you must have your parents permission to donate to us.

 

Permitted cards for payments

You can donate to us using VISA , Mastercard , Visa Electron, Maestro.

We support credit and debit cards from most countries , but not all. To really be sure that your country’s debit and credit cards will work please contact us via email or phone.

 

Payment through your bank

You can always make a payment to us via your bank account or internetbank services from most countries in the world.
Bank account number: 5304-10 480 86

Bankgiro: 808-2844

IBAN: SE81 5000 0000 0530 4104 8086

Bic code: ESSESESS

 

The street address for our bank office:

SEB

Frölunda Torg

405 04 Gothenburg

 

 

 

Card Payment

We want you to feel safe and secure when you donate to us, that is why we make use of trusted and licensed companies for payments on our website.

 

We use ePay payment switch that is certified under the PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard ). The transfer of money is made with SSL encryption. This means that all transmissions are confidential without unauthorized access of any information. No bank account or card details are passed to or stored in the Assyrian Media Institute and its servers.

 

3D Secure ( Verified by Visa and MasterCard SecureCode )

We support 3D Secure which is a global security standard that is developed by VISA and MasterCard for payments over the internet. With 3D Secure you increase protection from unauthorized use of your credit card information. Some credit and debit cards are automatically linked to the 3D Secure , in these cases you need to have your 3D Secure code when paying via internet. Contact your bank to activate 3D Secure on your card.

 

Fees

The Assyrian Media Institute ’s goal is to pay all cards and bank fees associated with your donation. Nevertheless , in some cases , depending on your debit and credit cards , and banking, you might be obliged to pay small fees.

 

Monthly payments

Consent for withdrawals
By accepting these terms and conditions you agree to withdrawals being made from the specified account / credit card at the request of the Assyrian Media Institute. The first gift is drawn with the first monthly payment you make on our website. Subsequent draws, takes place every 30 days from the first monthly payment. You agree that the payment be charged to your account / credit card.

 

If money is missing on the account/card

If there is not enough money on the account/credit card on the date of the draw to take place, then you are aware that the gift to AMI will not be delivered.

 

Stop of consent for withdrawals

You can stop the automatic withdrawals by contacting the Assyrian Media Institute in written via letter or email. This must be done at least two ( 2) weeks before the next scheduled withdraw. Alternatively, you can , depending on which bank you have, end the consent / payment via your bank office or internet bank service.

 

Validity

The consent is valid until further notice and shall expire within two (2) weeks after you have revoked it. It ceases even if you block your card , or if the expiration date has passed on the card.

 

Personal data

The Assyrian Media Institute treats customer data in order to provide some of its services and provide information about them , to fulfill its obligations in regard to laws and regulations, and for maintaining an updated register and for marketing purposes. For the information to be relevant , such as names and addresses , the Assyrian Media Institute has the right to use information from other registers.

 

In connection with your donation you agree that we store and use your information in our operations. You also authorize that the Assyrian Media Institute may share your information with any third party and that third party may save your data in case it is necessary to provide you with services and products of the Assyrian Media Institute.

 

Liability for damage

The Assyrian Media Institute and its services are not responsible for damages because of the content of the data or other information transmitted through the use of Assyrian Media Institute’s services, nor is the AMI responsible for damage caused by computer viruses or similar threats, delay, distortion or loss of data or for the client’s potential liability to third parties.

 

Conditions

The Assyrian Media Institute has the right to amend or add to these Terms and Conditions without prior notice to or obtain approval from the user and / or the account holder.